Protecția datelor

Prefață

Lenz & Gomez GmbH (denumită în continuare în mod colectiv"compania","noi" sau"ne") ia în serios protecția datelor dumneavoastră personale și dorește să vă informeze aici despre protecția datelor în cadrul companiei noastre.

În cadrul responsabilității noastre în temeiul legislației privind protecția datelor, prin intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor al UE (Regulamentul (UE) 2016/679; în continuare: "GDPR "), ne-au fost impuse obligații suplimentare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal ale persoanei vizate (în continuare ne referim la dumneavoastră ca persoană vizată și ca "client", "utilizator", "dumneavoastră", "dumneavoastră " sau"persoana vizată").

În măsura în care decidem singuri sau împreună cu alții asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor, acest lucru include în primul rând obligația de a vă informa în mod transparent cu privire la natura, domeniul de aplicare, scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării (cf. art. 13 și 14 DS-GVO). Prin această declarație (denumită în continuare"aviz de protecție a datelor"), vă informăm cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către noi.

Informațiile noastre privind protecția datelor au o structură modulară. Acesta este alcătuit dintr-o parte generală pentru toate prelucrările de date cu caracter personal și situațiile de prelucrare care intervin de fiecare dată când se apelează la un site web (A. General) și o parte specială, al cărei conținut se referă numai la situația de prelucrare specificată acolo cu denumirea ofertei sau produsului respectiv, în special vizitarea site-urilor web, așa cum se detaliază aici (B. Vizitarea site-urilor web).

A. General

(1) Definiții

Urmând exemplul articolului 4 din GDPR, această notă de protecție a datelor se bazează pe următoarele definiții:

- "Date cu caracter personal" ( art. 4 nr. 1 din RGPD) înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, un identificator online, date de localizare sau prin intermediul unor informații referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale identității sale. Identificabilitatea poate fi dată, de asemenea, prin intermediul unei legături între astfel de informații sau alte cunoștințe suplimentare. Originea, forma sau modul de prezentare a informațiilor este irelevantă (fotografiile, înregistrările video sau audio pot conține, de asemenea, date cu caracter personal).

- Prelucrarea" (art. 4 nr. 2 din RGPD) înseamnă orice operațiune care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu efectuată prin mijloace automatizate (adică bazate pe tehnologie). Aceasta include, în special, colectarea (adică achiziția), înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal, precum și modificarea scopului sau a utilizării preconizate pe care se baza inițial o prelucrare de date.

- "Operator" ( art. 4 nr. 7 DS-GVO) înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

- "Terț" ( art. 4 nr. 10 din RGPD) înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator; aceasta include, de asemenea, alte entități juridice afiliate la grup.

- "Operator" ( art. 4 nr. 8 DS-GVO) este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, în special în conformitate cu instrucțiunile operatorului (de exemplu, un furnizor de servicii IT). În sensul legislației privind protecția datelor, o persoană împuternicită de către operator nu este, în special, o parte terță.

- "Consimțământul" ( art. 4 nr. 11 DS-GVO) persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință specifică, informată și neechivocă, dată în mod liber, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

(2) numele și adresa operatorului

Noi suntem operatorul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în sensul art. 4 nr. 7 DS-GVO:

Lenz & Gomez Personaldienstleistungen GmbH

Bahnhofstraße 21

86150 Augsburg,

+49 (0) 821 517681

info@lenz-gomez.de

Pentru mai multe informații despre compania noastră, vă rugăm să consultați detaliile de imprimare de pe site-ul nostru web [https://www.lenz-gomez.de/impressum].

(3) Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei noastre este disponibil în orice moment pentru a răspunde la orice întrebare pe care o aveți și pentru a acționa ca persoană de contact în ceea ce privește protecția datelor în cadrul companiei noastre. Datele sale de contact sunt:

Lenz & Gomez Personaldienstleistungen GmbH

Bahnhofstraße 21

86150 Augsburg

m.derinalp@lenz-gomez.de


(4) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

În principiu, orice prelucrare a datelor cu caracter personal este interzisă prin lege și este permisă numai dacă prelucrarea datelor se încadrează în una dintre următoarele justificări:

- Art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a DS-GVO ("consimțământ"): În cazul în care persoana vizată a indicat în mod voluntar, în cunoștință de cauză și fără ambiguitate, printr-o declarație sau printr-un alt act afirmativ lipsit de ambiguitate, că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în unul sau mai multe scopuri specificate;

- Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b DS-GVO: În cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale luate la cererea persoanei vizate;

- Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. c DS-GVO: În cazul în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul (de exemplu, o obligație legală de a păstra înregistrări);

- Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. d DS-GVO: În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;

- Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. e DS-GVO: În cazul în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; sau

- Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f DS-GVO ("interese legitime"): În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime (în special interesele juridice sau economice) ale operatorului sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile conflictuale ale persoanei vizate prevalează (în special în cazul în care persoana vizată este minoră).

Pentru operațiunile de prelucrare efectuate de noi, indicăm mai jos temeiul juridic aplicabil în fiecare caz. O operațiune de prelucrare se poate baza, de asemenea, pe mai multe temeiuri juridice.

(5) Ștergerea datelor și perioada de stocare

Pentru operațiunile de prelucrare efectuate de noi, indicăm mai jos, în fiecare caz, cât timp vor fi stocate datele de către noi și când vor fi șterse sau blocate. Cu excepția cazului în care mai jos este specificată o perioadă de stocare explicită, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul sau temeiul juridic pentru stocare nu mai este valabil. Datele dvs. vor fi stocate numai pe serverele noastre din Germania, sub rezerva oricărui transfer în conformitate cu dispozițiile de la A.(7) și A.(8).

Cu toate acestea, stocarea poate avea loc dincolo de perioada specificată în cazul unui (potențial) litigiu juridic cu dvs. sau al altor proceduri legale sau dacă stocarea este prevăzută de reglementările legale la care suntem supuși în calitate de parte responsabilă (de exemplu, § 257 HGB, § 147 AO). În cazul în care perioada de stocare prevăzută de reglementările legale expiră, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară de către noi și există un temei juridic pentru aceasta.

(6) Securitatea datelor

Utilizăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele împotriva manipulării accidentale sau intenționate, a pierderii parțiale sau totale, a distrugerii sau a accesului neautorizat de către terți (de exemplu, criptarea TSL pentru site-ul nostru web), ținând cont de stadiul actual al tehnologiei, de costurile de implementare și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării, precum și de riscurile existente ale unei încălcări a datelor (inclusiv probabilitatea și impactul acesteia) pentru persoana vizată. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în permanență în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

Vom fi bucuroși să vă oferim informații mai detaliate la cerere. Vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor [a se vedea A.(3)].

(7) Cooperarea cu prelucrătorii

La fel ca orice companie mai mare, folosim și furnizori de servicii externi, atât din țară, cât și din străinătate (de exemplu, pentru IT, logistică, telecomunicații, vânzări și marketing) pentru a ne procesa tranzacțiile comerciale. Acești furnizori de servicii acționează numai la instrucțiunile noastre și sunt obligați prin contract să respecte prevederile legii privind protecția datelor în conformitate cu art. 28 DS-GVO.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise de noi filialelor noastre sau ne sunt transmise de către filialele noastre (de exemplu, în scopuri publicitare), acest lucru se face pe baza relațiilor existente de procesare a comenzilor.


(8) Condiții pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe

În cursul relațiilor noastre de afaceri, datele dvs. personale pot fi transmise sau dezvăluite unor companii terțe. Acestea pot fi localizate și în afara Spațiului Economic European (SEE), adică în țări terțe. O astfel de prelucrare are loc exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și comerciale și pentru a menține relația dumneavoastră de afaceri cu noi. Vă vom informa cu privire la detaliile respective ale transferului în următoarele puncte relevante.

Unele țări terțe sunt certificate de Comisia Europeană ca având un nivel de protecție a datelor comparabil cu standardul SEE prin așa-numitele decizii de adecvare (o listă a acestor țări și o copie a deciziilor de adecvare pot fi găsite aici: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). Cu toate acestea, în alte țări terțe în care pot fi transferate date cu caracter personal, este posibil să nu existe un nivel ridicat și constant de protecție a datelor din cauza lipsei de dispoziții legale. În acest caz, ne asigurăm că protecția datelor este suficient de bine garantată. Acest lucru este posibil prin intermediul regulamentelor obligatorii ale companiei, al clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru protecția datelor cu caracter personal, al certificatelor sau al codurilor de conduită recunoscute. Vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor [a se vedea punctul A.(3)] dacă doriți mai multe informații în acest sens.

(9) Fără luarea automată a deciziilor (inclusiv crearea de profiluri)

Nu intenționăm să folosim datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră pentru niciun proces de luare automată a deciziilor (inclusiv crearea de profiluri).

(10) Nu există obligația de a furniza date cu caracter personal

Nu condiționăm încheierea de contracte cu noi de faptul că ne furnizați în prealabil date cu caracter personal. În calitate de client, nu aveți nicio obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dvs. personale; cu toate acestea, este posibil să vă putem furniza anumite servicii doar într-o măsură limitată sau deloc dacă nu furnizați datele necesare. În cazul în care acest lucru se întâmplă în mod excepțional în contextul produselor pe care le oferim prezentate mai jos, veți fi informat în mod separat.

(11) Obligația legală de a transmite anumite date

În anumite circumstanțe, putem fi supuși unei obligații legale sau statutare speciale de a pune la dispoziția terților, în special a organismelor publice, datele cu caracter personal prelucrate în mod legal ( art. 6 alin. 1 p. 1 lit. c DS-GVO).

(12) Drepturile dumneavoastră

Vă puteți exercita în orice moment drepturile în calitate de persoană vizată cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, contactându-ne prin intermediul datelor de contact furnizate la începutul punctului A.(2). În calitate de persoană vizată, aveți dreptul

- pentru a solicita informații despre datele dumneavoastră prelucrate de noi în conformitate cu art. 15 DS-GVO. În special, puteți solicita informații cu privire la scopurile prelucrării, categoria de date, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele dumneavoastră, perioada de stocare planificată, existența unui drept de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării sau de opoziție, existența unui drept de plângere, originea datelor dumneavoastră, în cazul în care acestea nu au fost colectate de noi, precum și existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și, dacă este cazul, informații semnificative despre detaliile acestuia;

- să solicitați corectarea datelor incorecte sau completarea datelor dumneavoastră stocate de noi fără întârziere, în conformitate cu articolul 16 DS-GVO;

- în conformitate cu art. 17 DS-GVO, să solicitați ștergerea datelor dvs. stocate de noi, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, pentru respectarea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale;

- să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. în conformitate cu articolul 18 DS-GVO, în măsura în care exactitatea datelor este contestată de dvs. sau prelucrarea este ilegală;

- în conformitate cu art. 20 DS-GVO, să primiți datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și ușor de citit automat sau să solicitați transferul către un alt operator ("portabilitatea datelor");

- să se opună prelucrării în conformitate cu art. 21 DS-GVO, în măsura în care prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) teza 1 lit. e sau lit. f DS-GVO. Acest lucru este valabil în special în cazul în care prelucrarea nu este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră. Cu excepția cazului în care este vorba de o obiecție la marketingul direct, atunci când vă exercitați o astfel de obiecție, vă solicităm să ne explicați motivele pentru care nu ar trebui să prelucrăm datele dvs. așa cum am făcut-o. În cazul unei obiecții justificate din partea dvs., vom analiza fondul cazului și fie vom înceta sau vom adapta prelucrarea datelor, fie vă vom prezenta motivele noastre legitime și convingătoare pe baza cărora vom continua prelucrarea;

- în conformitate cu art. 7 (3) din GDPR, să vă revocați consimțământul - adică voința dvs. voluntară, informată și neechivocă, clarificată printr-o declarație sau altă acțiune afirmativă neechivocă, prin care sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cauză pentru unul sau mai multe scopuri specifice - dat o singură dată (de asemenea, înainte de aplicarea GDPR, adică înainte de 25.5.2018) în orice moment față de noi, dacă ați dat un astfel de consimțământ. Acest lucru are drept consecință faptul că nu mai putem continua în viitor prelucrarea datelor pe baza acestui consimțământ și

- să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în cadrul companiei noastre în conformitate cu art. 77 DS-GVO, cum ar fi autoritatea de supraveghere a protecției datelor responsabilă pentru noi: Oficiul de stat bavarez de supraveghere a protecției datelor, Promenade 18, 91522 Ansbach, e-mail: poststelle@lda.bayern.de.

(13) Modificări ale avizului privind protecția datelor

În contextul evoluției ulterioare a legislației privind protecția datelor, precum și al schimbărilor tehnologice sau organizaționale, informațiile noastre privind protecția datelor sunt revizuite periodic pentru a stabili dacă este necesar să fie adaptate sau completate. Veți fi informat cu privire la orice modificări, în special pe site-ul nostru german la adresa www.lenz-gomez.de. Prezenta notă privind protecția datelor este valabilă începând cu noiembrie 2022.

B. Vizitarea site-urilor web

(1) Explicarea funcției

Puteți obține informații despre compania noastră și serviciile pe care le oferim în special la [www.lenz-gomez.de] împreună cu subpaginile asociate (denumite în continuare împreună "site-uri web"). Atunci când vizitați site-urile noastre web, este posibil ca datele cu caracter personal să fie prelucrate.

(2) Datele cu caracter personal prelucrate

În timpul utilizării informative a site-urilor web, următoarele categorii de date cu caracter personal sunt colectate, stocate și prelucrate de noi:

"Date de jurnal": Atunci când vizitați site-urile noastre web, pe serverul nostru web este stocată temporar și anonim o așa-numită înregistrare de date de jurnal (așa-numitele fișiere jurnal de server). Aceasta constă în:

- pagina de la care a fost solicitată pagina (așa-numitul URL de referință)

- numele și adresa URL a paginii solicitate

- data și ora apelului

- descrierea tipului, a limbii și a versiunii browserului web utilizat

- adresa IP a computerului solicitant, care este prescurtată astfel încât să nu mai poată fi stabilită o referință personală

- cantitatea de date transferate

- sistemul de operare

- mesajul care indică dacă apelul a avut succes (starea de acces/cod de stare http)

- diferența de fus orar GMT

"Datele formularului de contact": În cazul în care sunt utilizate formulare de contact, sunt prelucrate datele transmise prin intermediul acestora (de exemplu, sex, nume și prenume, adresă, companie, adresă de e-mail și ora transmiterii).

(3) Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Prelucrăm datele cu caracter personal descrise mai detaliat mai sus în conformitate cu prevederile GDPR, cu celelalte reglementări relevante privind protecția datelor și numai în măsura în care este necesar. În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe art. 6 (1) teza 1 lit. f DS-GVO, scopurile menționate mai sus reprezintă, de asemenea, interesele noastre legitime.

Prelucrarea datelor de jurnal servește în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea calității site-ului nostru, în special a stabilității și securității conexiunii (temeiul juridic este art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f DS-GVO).

Datele din formularul de contact sunt prelucrate în scopul gestionării cererilor de informații ale clienților (temeiul juridic este art. 6 alin. 1 p. 1 lit. b sau lit. f DS-GVO).

Datele pentru buletinul informativ sunt prelucrate în scopul trimiterii buletinului informativ. Prin înregistrarea la newsletter-ul nostru, vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. a DS-GVO). Utilizăm așa-numita procedură "double opt-in" pentru a vă înregistra la newsletter-ul nostru. Acest lucru înseamnă că, după înregistrare, vă vom trimite un e-mail la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, în care vă vom cere să confirmați că doriți să primiți buletinul informativ. Scopul acestei proceduri este de a verifica înregistrarea dvs. și, dacă este necesar, de a putea clarifica orice posibilă utilizare abuzivă a datelor dvs. personale. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru trimiterea buletinului informativ și vă puteți dezabona de la newsletter. Puteți declara revocarea făcând clic pe linkul furnizat în fiecare e-mail cu buletinul informativ, prin e-mail la [adresa de e-mail a societății] sau trimițând un mesaj la datele de contact indicate în mențiunea de tipărire.

(4) Durata prelucrării datelor

Datele dvs. vor fi prelucrate doar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus; bazele juridice menționate în contextul scopurilor de prelucrare se aplică în mod corespunzător. În ceea ce privește utilizarea și durata de stocare a modulelor cookie, vă rugăm să rețineți punctul A.(5).

Părțile terțe angajate de noi vor stoca datele dumneavoastră în sistemul lor atât timp cât este necesar în legătură cu furnizarea serviciilor pentru noi, în conformitate cu comanda respectivă.

Puteți găsi mai multe detalii privind perioada de depozitare la punctul A.(5).

(5) Transferul de date cu caracter personal către terți; baza de justificare

Următoarele categorii de destinatari, care sunt de obicei împuterniciți [a se vedea A.(7)], pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal:

- Furnizori de servicii pentru operarea site-ului nostru web și pentru prelucrarea datelor stocate sau transmise de sisteme (de exemplu, pentru servicii de centre de date, procesarea plăților, securitate IT). Temeiul juridic al transferului este atunci art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b sau lit. f DS-GVO, în măsura în care nu implică procesatori de comenzi;

- Agenții/autorități guvernamentale, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a îndeplini o obligație legală. Baza legală pentru dezvăluirea datelor este apoi art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. c DS-GVO;

- Persoane angajate pentru desfășurarea operațiunilor noastre de afaceri (de exemplu, auditori, bănci, companii de asigurări, consilieri juridici, autorități de supraveghere, părți implicate în achiziții de companii sau în crearea de societăți mixte). Baza legală pentru divulgarea datelor este, prin urmare, art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b sau lit. f DS-GVO.

În ceea ce privește garanțiile unui nivel adecvat de protecție a datelor în cazul unui transfer de date către țări terțe, a se vedea A.(8).

În plus, vom transmite datele dvs. cu caracter personal către terți numai dacă v-ați dat consimțământul expres în acest sens, în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a DS-GVO.

(6) Utilizarea cookie-urilor, a plugin-urilor și a altor servicii de pe site-ul nostru web

a) Cookie

Utilizăm module cookie pe site-urile noastre web. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt atribuite browserului pe care îl utilizați și stocate pe hard disk-ul dvs. prin intermediul unui șir de caractere caracteristic și prin care anumite informații sunt transmise către organismul care a creat cookie-ul. Modulele cookie nu pot executa programe sau transfera viruși pe computerul dumneavoastră și, prin urmare, nu pot provoca daune. Acestea au rolul de a face ca oferta de internet în ansamblu să fie mai ușor de utilizat și mai eficientă, adică mai plăcută pentru dumneavoastră.

Cookie-urile pot conține date care permit recunoașterea dispozitivului utilizat. Cu toate acestea, în unele cazuri, modulele cookie conțin doar informații despre anumite setări care nu pot fi identificate personal. Cu toate acestea, modulele cookie nu pot identifica direct un utilizator.

Se face o distincție între modulele cookie de sesiune, care sunt șterse imediat ce închideți browserul, și modulele cookie permanente, care sunt stocate dincolo de sesiunea individuală. În ceea ce privește funcția lor, se face o distincție între modulele cookie:

- Cookie-uri tehnice: acestea sunt obligatorii pentru a vă deplasa pe site-ul web, pentru a utiliza funcțiile de bază și pentru a asigura securitatea site-ului web; acestea nu colectează informații despre dvs. în scopuri de marketing și nici nu stochează paginile web pe care le-ați vizitat;

- Cookie-uri de performanță: acestea colectează informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web, ce pagini vizitați și, de exemplu, dacă apar erori în timpul utilizării site-ului web; acestea nu colectează informații care ar putea să vă identifice - toate informațiile colectate sunt anonime și sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți site-ul nostru web și pentru a afla ce îi interesează pe utilizatorii noștri;

- Cookie-uri de publicitate, cookie-uri de direcționare: Acestea sunt utilizate pentru a oferi utilizatorului site-ului web publicitate personalizată pe site-ul web sau oferte de la terți și pentru a măsura eficiența acestor oferte; cookie-urile de publicitate și de direcționare sunt stocate pentru o perioadă de maximum 13 luni;

- Cookie-uri de partajare: Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăți interactivitatea site-ului nostru web cu alte servicii (de exemplu, rețelele sociale); cookie-urile de partajare sunt stocate timp de maximum 13 luni.

Orice utilizare a cookie-urilor care nu este absolut necesară din punct de vedere tehnic constituie o prelucrare a datelor care este permisă numai cu consimțământul dvs. explicit și activ în conformitate cu art. 6 (1) teza 1 lit. a DS-GVO. Acest lucru se aplică în special în cazul utilizării de cookie-uri publicitare, de direcționare sau de partajare.În plus, vom transmite datele dvs. cu caracter personal prelucrate prin cookie-uri unor terțe părți numai dacă v-ați dat consimțământul expres în acest sens în conformitate cu articolul 6 (1) teza 1 lit. a DS-GVO.

b) Plug-in-uri pentru social media

Nu folosim plugin-uri de socializare pe site-urile noastre web. În cazul în care site-urile noastre web conțin pictograme ale furnizorilor de rețele sociale (de exemplu [numele furnizorilor de rețele sociale cu pictograme pe site-ul web al companiei]), le folosim numai pentru a crea legături pasive către paginile furnizorilor respectivi.